บุคลากร

Supasorn Sakuljaitrong

ประธานสาขาวิชาชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาษร สกุลใจตรง

วุฒิการศึกษา:

-ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(Doctor of Philosophy (Biology) Mahasarakham University)

–กศ.ม.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ

(Master of Education (Biology) Srinakharinwirot University)

-กศ.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ

(Bachelor of Education (Biology) Srinakharinwirot University)

สาขาที่ถนัด:
Biology

Animal Physiology
Technique in Biology
Zoology
E-mail: supasorn.sak@lru.ac.th
Website: http://bio.edu.lru.ac.th/th/supasorn_sak

Supranee Sitthiphrom

อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปาราณี สิทธิพรหม์

วุฒิการศึกษา:

-วท.ด (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(Doctor of Science (Biology) Chiang Mai University)

-วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(Master of Science (Biology) Chiang Mai University)

-กศ.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม

(Bachelor of Education (Biology) Srinakharinwirot University)

สาขาที่ถนัด:

-พันธุศาสตร์โมเลกุล (Molecular genetics)

-ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช (Plant Biodiversity)

E-mail: supranee.sit@lru.ac.th

Website:http://bio.edu.lru.ac.th/th/supranee_sit/

Kitti Tanmuangpak

อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา

ดร.กิตติ ตันเมืองปัก

วุฒิการศึกษา:

-ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(Doctor of Philosophy (Biology) Mahasarakham University)

-วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(Master of Science (Biology) Chiang Mai University)

-วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(Bachelor of Science (Biology) Mahasarakham University)

สาขาที่ถนัด:

-สัตววิทยา

-ความหลากหลายของแมลง หอย และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
E-mail: kitti.tan@lru.ac.th
Website: http://bio.edu.lru.ac.th/th/kitti_tan/

 

Pornchanok Boonlub

อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา

อาจารย์ พรชนก บุญลับ

ฒิการศึกษา:

Master of Science ; M.S.(Medical Microbiology) Khon Kaen University

Bachelor of Science ; B.Sc. (Microbiology)
Khon Kaen University

สาขาที่ถนัด:
Medical Microbiology

Drug resistance

E-mail: pornchanok.boo@lru.ac.th
Website: http://bio.edu.lru.ac.th/th/pornchanok_boo/

Rattana Khamrit

อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ขามฤทธิ์

วุฒิการศึกษา:

-ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(Doctor of Philosophy (Biology) Khon Kaen University)

-วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(Master of Science (Biology) Khon Kaen University)

-วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(Bachelor of Science (Biology) Khon Kaen University)

สาขาที่ถนัด:

-การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

-การส่งถ่ายยีนสู่พืช

-สรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology)

E-mail:rattana.kha@lru.ac.th

Website:http://bio.edu.lru.ac.th/th/rattana_kha/

Surajitr Pramuang

อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรจิตร์ พระเมือง

Ph.D.(Energy Technology) JGSEE, KMUTT (2006)
วท.ม.(การสอนฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1992)
ค.บ.(ฟิสิกส์) วิทยาลัยครูนครราชสีมา (1988)

สาขาที่ถนัด
Physics Laboratory

Astronomy Physics
Thermal and Electrical Solar Energy
Biomas/Biogas
Energy Conservation
Earth System Science 
Educatioal Quality Assurance

E-mail: surajitr@lru.ac.th
Website: http://bio.edu.lru.ac.th/th/surajitr_pra

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH